• disponibilitatea de a participa la activităţilor proiectului şi în special la cel puţin 1 program de formare profesională prevăzut de unul din cele 3 pachete de formare profesională;
 • să facă parte din una din categoriile: antreprenor, manager (persoană angajată în structura de management strategic a companiilor cum ar fi manager general, director general, manager executiv, director executiv etc.) sau angajat în departamentul de resurse umane al unei societăţi care îşi desfăşoară activitatea economică în sectoarele economice cu potenţial competitiv;
 • firma în cadrul căreia activează să fie localizată în aria de implementare a proiectului (sediul social sau punctul de lucru să fie localizat în una din regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);
 • să îşi asume obligaţia de a participa la peste 85% din orele de formare prevăzute în program.

Pentru a beneficia de activităţile cuprinse în proiect, persoanele interesate trebuie să pregătească un dosar care să conţină:

 • a) Declaraţie de disponibilitate;
 • b) Copie carte de identitate;
 • c) Adeverinţă eliberată de angajator, în care este precizată funcţia ocupată (poziţie de management sau o poziţie în departamentul de resurse umane, conform organigramei/ schemei de personal a întreprinderii) sau certificat constatator emis de ONRC din care să reiasă faptul că deţine acţiuni/părţi sociale la o firmă care îşi desfăşoară activitatea într-un sector economic cu porențial competitiv;
 • d) Documente de studii – copii;
 • e) Declaraţie de angajament.

Procesul de recrutare a grupului-ţintă şi de creştere a gradului de conştientizare în rândul angajatorilor a importanţei accesării de programe de formare profesională, demarează încă din primele luni de implementare a proiectului prin intermediul dezvoltării a 6 webinarii cu adresabilitate în funcţie de particularităţile fiecărei categorii de grup-ţintă (antreprenori, manageri şi angajaţi din departamentul de resurse umane).

O altă etapă de identificare a grupului-țintă constă în încheierea de posibile parteneriate strategice cu întreprinderi din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Criteriile de selecţie ale beneficiarilor:

 • Întreprinderea în care activează desfăşoară activităţi principale sau secundare în sectoarele economice cu potenţial competitiv sau intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la acest sector.

Face parte din una din categoriile:

 • Persoană încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial);
 • Locul de muncă ocupat este în regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia;
 • Persoana ocupă o poziţie de management sau prin atribuţiile pe care le are conform fișei de post este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective;
 • Persoana îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv;
 • Persoana are disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului (declaraţie de disponibilitate).

Acest proiect garantează accesul egal la programele de formare, respectând egalitatea de șanse, tuturor cetățenilor români care se încadrează în criteriile de mai sus, indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, conform politicilor privind egalitatea de șanse în Uniunea Europeană.